ACCIDENTS

Accidents de trànsit

– Reclamació d’indemnització per danys i perjudicis derivats del sinistre. (ja sigui ocasionat per vehicle privat com de transport públic: autobús, tren, etc)

– Assessorament integral: comptem amb la col·laboració d’un equip de pèrits segons l’especialitat requerida: pèrits mèdics per valorar el dany personal; pèrits de reconstrucció d’accidents, pèrit econòmic per valorar perjudici econòmic individual, d’autònom o d’empresa.

– A més a més, estudiem la seva pròpia pòlissa d’assegurança, per si tingués contractada la cobertura total o parcial d’honoraris derivats de la intervenció professional, i en tal cas, tramitar-ne la reclamació de reintegrament de despeses.

Accidents de treball

– Reclamació judicial d’indemnització per danys i perjudicis.

– Tramitació a Inspecció de Treball, i davant del Jutjat Social, d’expedients sancionadors i recàrrec sobre prestacions públiques, per manca de mesures de seguretat.

– Assessorament integral: comptem amb la col·laboració d’un equip de pèrits segons l’especialitat: pèrits mèdics per valorar el dany personal; pèrits de reconstrucció d’accidents, pèrit econòmic per valorar perjudici econòmic individual o d’empresa.

– Reconeixement de malalties professionals.

ASSUMPTES FAMILIARS

Família

– Separació, divorci, nul.litat matrimonial, parelles de fet.

– Règim de custòdia i visites de menors.

– Modificació de mesures, pensió d’aliments o compensatòria.

– Canvi o liquidació de règim econòmic matrimonial.

– Incapacitació civil i tutel.la / curatel.la.

Herències

– Reclamacions d’herència, llegat, llegítima.

– Acceptació i partició d’herència (amb o sense testament)

– Assessorament previ en confecció del testament, i pactes successoris.

– Liquidació fiscal de l’herència (impost de successions i plusvàlua municipal).

– Possibilitat d’exercir de marmessors.

RECLAMACIONS

Civil i Consumidors

– Reclamació d’indemnització per danys i perjudicis.

– Responsabilitat civil.

– Negligències mèdiques i d’altres professionals.

– Defectes de construcció.

– Defensa dels drets de consumidors i usuaris.

– Reclamacions a companyies asseguradores (pòlisses de vida, invalideses, accidents…)

– Defensa en reclamació de deutes.

– Redacció, negociació, i revisió de tot tipus de contractes.

– Propietat Horitzontal i Comunitats de Propietaris.

– Arrendaments urbans: redacció de contractes de lloguer.

– Rectificació de dades cadastrals i registrals.

Laboral i Seguretat Social

– Defensa dels treballadors en acomiadaments, sancions, extinció del contracte, reclamació de quantitats degudes; tant a nivell individual com a col.lectius.

– Accidents de treball i reconeixement de malalties professionals.

– Reclamació de prestacions de la Seguretat Social: atur, subsidi, pensió d’invalidesa, jubilació, viduïtat i orfandat.

– Tramitació i reconeixement d’incapacitat laboral temporal o permanent, revisió de grau, impugnació d’alta mèdica.

Bancari

– Mala praxis bancària : reclamació com a consumidors per clàusules abusives a la hipoteca (clàusula sòl, venciment anticipat, tipus IRPH), Participacions Preferents, Deute Subordinat, Swaps, Hipoteques Multidivisa.

– Assessorament en productes i contractes bancaris.

– Defensa del particular en execució hipotecària.

Penal

– Assessorament i tramitació de diversos tipus de procediments penals, assistència a persones detingudes.

– Defensa de la víctima en delictes de violència de gènere.