Herències

– Reclamacions d’herència, llegat, llegítima.

– Acceptació i partició d’herència (amb o sense testament)

– Assessorament previ en confecció del testament, i pactes successoris.

– Liquidació fiscal de l’herència (impost de successions i plusvàlua municipal).

– Possibilitat d’exercir de marmessors.