Civil i Consumidors

– Reclamació d’indemnització per danys i perjudicis.

– Responsabilitat civil.

– Negligències mèdiques i d’altres professionals.

– Defectes de construcció.

– Defensa dels drets de consumidors i usuaris.

– Reclamacions a companyies asseguradores (pòlisses de vida, invalideses, accidents…)

– Defensa en reclamació de deutes.

– Redacció, negociació, i revisió de tot tipus de contractes.

– Propietat Horitzontal i Comunitats de Propietaris.

– Arrendaments urbans: redacció de contractes de lloguer.

– Rectificació de dades cadastrals i registrals.